Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl

V Praze dne 20. dubna 2000

k č.j. MHMP 27255/2000

Vážený pane,

v odpovědi na Váš otevřený dopis s přílohami (podpisové archy) ze dne 22.3.2000, přijatý podatelnou Magistrátu hl.m. Prahy 5.4.2000, dovoluji si Vám sdělit následující.

Požádal jsem ředitele Galerie hlavního města Prahy, pana Jaroslava Fatku o vyjádření k údajům, které ve svém dopise uvádíte. Na základě skutečností vyjádřených v obdrženém stanovisku se přikláním k názoru, že zájem GHMP o změnu provozovatele Týnské literární kavárny je odůvodněný. Dovolte mi několik dalších slov.

Nápad vytvořit v prostorách galerie U Zlatého prstenu literární kavárnu byl nápadem vzešlým z okruhu vedení Galerie hl.m. Prahy. Touto myšlenkou se zabývalo už při spolupráci s autorem rekonstrukce Vlado Miluničem. Podle jeho návrhu vznikl galerijní klub. Poté byla provedena změna v užívání na Literární kavárnu s tím, že její součástí bude i knihkupectví. Celá tato příprava i správní řízení nebyla jednoduchá záležitost a n a její realizaci bylo vynaloženo mimořádné úsilí.

Ze zkušeností z významných evropských galerií je známo, že tamní kavárny nebo občerstvení slouží výhradně návštěvníkům galerie a jsou součástí této instituce. Galerie hlavního města Prahy se pokusila jít jinou cestou, cestou živé literární kavárny. Po dlouhém hledání vhodného partnera pro tento záměr bylo nakonec provozování Literární kavárny jako celku, tj. jak vlastní kavárny tak knihkupectví, nabídnuto nakladatelství ARGO – Kolportér, se kterým byla uza vřena smlouva na jeden rok, jak to ukládá příslušná vyhláška Magistrátu hl.m. Prahy. Budoucí provozovatelé Literární kavárny a Galerie hl.m. Prahy se dohodli o vybavení těchto prostor a také o tom, že po roce provozu budou společně vyhodnoceny vzájemné pře dstavy o provozu i o případné úpravě výše úhrady za užívání. Podle informací, které mám, o kladech ale zejména o záporech dosavadního provozu Literární kavárny hovořil ředitel GHMP se zástupci ARGO – Kolportéru v minulosti několikrát. Po ročním vyhodnocení činnosti představitelé ARGO – Kolportéru, pánové Gelnar a Michek, přislíbili nápravu negativně hodnocených jevů, kdy bylo upozorňováno na určité projevy nepořádku, nedodržování zavírací doby a nerespektování provozu galerie. Po příslibu nápravy byla smlou va o užívání prodloužena o jeden rok s tím, že budou pravidelně sledovat plnění požadovaných podmínek. Je smutnou skutečností, že po tomto dalším roce provozu je možno konstatovat, že nejen že nebyla zjednána náprava, ale udržování čistoty svěřených prosto r bylo nadále na zcela nedostačující úrovni a dále docházelo k hrubému porušování zavírací doby, takže pracovníci Obvodního úřadu městské části Praha 1 několikrát upozorňovali na rušení nočního klidu s tím, že se na ně obracejí s opakovanými stížnostmi občané.

Vzhledem k tomuto neuspokojivému stavu provozování Literární kavárny bylo rozhodnuto smlouvu s ARGO – Kolportérem ukončit a vypsat nové výběrové řízení na další provoz. Vedení ARGA – Kolportéru sdělilo, že toto rozhodnutí respektuje a požádalo o zařazení mezi vyzvané uchazeče.

K uvedenému kroku vede nikoliv to, aby byl způsoben zánik kavárny ; její profil jako literárního café chceme naopak plně zachovat. Je přirozené, že nás bude zajímat kvalita nabídnutých služeb a výše finanční úhrady, které bude nabídnuto, jak je v tak atraktivním místě Prahy obvyklé.

O to více překvapuje účelová mediální a jiná kampaň, která se kolem kavárny rozpoutala. Překvapuje, že jsem byl veřejně vyzván k zásahu na “záchranu” kavárny, ve které není dodržován elementární pořádek, čistota, stanovená zavírací doba, a které navíc nic nehrozí, neboť pokud dojde na základě výběrového řízení ke změně uživatele, jednou z podmínek výběrového řízení je, jak již jsem uvedl a na závěr opakuji, zachování stávajícího profilu literární k avárny.

S pozdravem

Na vědomí:

RNDr. Igor Němec

člen rady ZHMP

PhDr. Helena Brabencová

vedoucí OK MHMP

Jaroslav Fatka

ředitel GHMP

Hana Gelnarová

KOLPORTÉR, s.r.o.

Kralupská 2/47

Praha 6

Vážený pan

Eugen Brikcius

Literární kavárna – Týnská

Týnská 6

110 00 Praha 1